การจัดการด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙:๓๘ น.

 

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ติดต่อขอความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ ในปี 2555 แล้วให้ไปรับเอกสารได้ที่งานแนะแนวฯ ในวันและเวลาที่กำหน

สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยขอกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ มาก่อนและมีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษาติดต่อขอรับแบบคำขอกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ และขั้นตอนวิธีการกู้ยืม

 

หลักการ ดังนี้

เป็นการดำเนินงานตามนโบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพโดยให้โอกาสแก่ผู้ที่มีฐานะยากจนได้ศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกับผู้อื่น โดยการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษากู้ยืมเงินเรียน...

ดังนั้นนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เกิน 150000 บาท/ปี

3. มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์ของวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 2.50

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยดี

5. มีผู้ปกครองค้ำประกัน

โดยนักศึกษาที่สนใจโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะต้องติดตามข่าวสารและปฎิทินปฎิบัติงาน ณ บอร์ดกองทุนเงินกู้ยืมได้ตลอดเวลา

LAST_UPDATED2