การจัดสรรโควต้าศึกษาต่อ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙:๒๙ น.

 

 

การจัดสรรโควต้าศึกษาต่อ คือ การคัดเลือกและจัดสรรนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆ โดยไม่ต้องสอบ..

 

คุณสมบัติของนักศึกษาโควต้

- มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า (2.75 - 3.00)

- มีความประพฤติเรียบร้อย

- ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่งานแนะแนวได้ตลอดเวลา

LAST_UPDATED2