การจัดสรรทุนการศึกษาต่อ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘:๕๓ น.

 

โครงการจัดสรรทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้..

ดังนี้

- มีฐานะความยากจน ผู้ปกครองมีบุตรที่ต้องอุปการะหลายคน

- มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75)

- มีความประพฤติเรียบร้อย

- มีความพยายาม มานะ และอดทน

- ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ณ ที่งานแนะแนวได้ตลอดเวลา

LAST_UPDATED2