วิสัยทัศน์และพันธกิจ งานแนะแนว พิมพ์


 

 

 

ปรัชญางานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
“ความรู้ดี ฝือมือเด่น เน้นคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี "เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและบริการที่ดี ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทุกระดับ"
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1.
พัฒนาการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ เพื่อบริการ สนับสนุน ผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์ และสอดคร้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.
บริการจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.
ส่งเสริมการบริหารจัดการกิจกรรมของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรั