หน้าที่ของงานแนะแนว PDF พิมพ์ อีเมล

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

คือหน่วยงานทื่ให้บริการทางด้านการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาหรือผู้ปกครอง โดยแยกออกเป็นการบริการด้านต่างๆ

ดังนี้

- การจัดหางานให้กับนักศึกษา

- การจัดแนะแนวศึกษาต่อ

- การสรรทุนการศึกษา

- การจัดสรรโควต้าศึกษาต่อ

- การจัดบริการให้คำปรึกษา

- การให้บริการห้องสมุดอาชีพ

- การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา

- การจัดบริการสนเทศ

- การจัดการด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่งานแนะแนวฯ